LEDA MECE KOLA, L’ANGELO DEI MIGRANTI

( traduzione in albanese )

LEDA_MECE_KOLA__L_ANGELO_DEI_MIGRANTI.jpg

Enkeleda Mece Kola , è una Mediatrice Linguistico Culturale albanese. La incontro nel suo ufficio a Bergamo, negli ambienti destinati alla Coldiretti. Con la sua associazione onlus “Sconfinando”, infatti, lavora qui da anni. Oggi, in particolare, si trova ad accogliere tante persone, tanti migranti che arrivano per risolvere i propri problemi, per i documenti e per la sussistenza in generale. Ad aiutarla c’è Bora Tartari, una ragazza sempre sorridente che, con la massima tranquillità, svolge il suo lavoro da assistente passo per passo. Tra i loro collaboratori più stretti c’è il Sig. Fabio Carnevali, rappresentante della Coldiretti Bergamo, che con entusiasmo mi racconta di quanto sia piacevole lavorare con la loro associazione, sempre attiva e accogliente con tutti, impegnata a sbrigare in tempi brevi e nel modo migliore le numerose pratiche degli immigrati.

cms_9011/2.jpg

Vi sono una serie di problematiche a cui l’associazione cerca di dare soluzione, nel campo della Mediazione Linguistica e Culturale, dell’assistenza legale, nel rinnovo e nella applicazione per ottenere il permesso di soggiorno e cittadinanza, la stipula di un contratto di lavoro, l’accompagnamento del migrante in questura, l’orientamento nell’ambito dei servizi sanitari, legali, psicologici, lavorativi.

Nel campo sanitario, “Sconfinando” è una delle poche associazioni che aiuta le persone con problemi di salute a poter accedere al servizio sanitario italiano, l’unica nel territorio lombardo che aiuta i bimbi malati ad avere la possibilità di un trapianto grazie all’aiuto della rete tra connazionali che non si é potuta costruire in tutti questi anni.

Sin dal 2000 con la costituzione dell’associazione “Alba” e più avanti, nel 2014, con la odierna “Sconfinando”, Leda Mece Kola è diventata una persona di cui a Bergamo tantissimi - tra immigrati e non - fanno riferimento. E’ l’angelo che si trova ovunque laddove ci sono i problemi, instancabile soprattutto se si parla dei suoi connazionali. Ben 2500 albanesi fanno riferimento al suo lavoro, sono passati e passano nel suo ufficio chi per sbrigare una pratica, chi per ringraziare. In lei confidano tutti, anche chi magari sa che deve fare i conti con una pratica difficile, come l’anziana che vediamo scendere dalla sua macchina e giungere in ufficio tutte le volte che è aperto. Anche se sa che non é possibile concludere nulla, lei confida sempre in Leda, la donna delle soluzioni.

cms_9011/3.jpg

Così è Leda, sempre sorridente e instancabile, tranquilla e di poche parole. Una donna che non parla mai di sé, ma solo di ciò che fa, affiancata dalle sue collaboratrici.

Arrivata nel 1991 con i primi sbarchi degli albanesi nelle coste italiane, insieme alla sua famiglia ha cercato subito di inserirsi nella società italiana imparando bene la lingua e seguendo corsi sulla mediazione linguistica e culturale, imparando le regole per poter finalmente costituire ciò che sognava, un’associazione albanese di nome “Alba” per appunto, con l’idea di poter creare un luogo di aggregazione per i suoi connazionali che condividevano insieme i problemi dell’immigrazione. Così cominciò a dare supporto legale, creando legami tra le Istituzioni Pubbliche e private per poter condurre al meglio un lavoro così variabile e difficile, con sacrifici e tanta passione per il volontariato. Oggi Leda è una delle poche donne che a Bergamo supportano i migranti, donne e uomini nelle carceri lombarde con il progetto “Carcere”, e dà supporto ai loro figli e parenti in difficoltà cercando di trovare per loro una via più facile possibile per uscire da una situazione così difficile. A lei fanno riferimento anche tanti suoi connazionali, recandosi per la prima volta in Italia dall’Albania. “Abbracciare di nuovo mia figlia di 14 anni, dopo averla lasciata 4 anni prima di partire, e vederla arrivare qui non ha prezzo. Leda ha realizzato questo sogno per me” sostiene commosso un uomo di circa 50 anni.

L’ho incontrata per la prima volta a un evento organizzato dal Consolato Albanese a Milano. Ascoltava tutti con attenzione, per poi presentare la sua associazione.

Lei,regista instancabile e puntale di ogni attività svolta a favore dei migranti. Un vero uragano, un’albanese che non ha mai dimenticato le proprie origini e che,davanti allo specchio, non vede se stessa bensì gli altri, immedesimandosi in loro. Una grande donna, con gli occhi sorridenti e il cuore colmo di gioia per i traguardi altrui, da cui prendere esempio.

cms_9011/bandiera_Albanese.jpgEnkeleda Mece Kola, është një ndërmjetës gjuhësor Kulturore Shqiptare. Takimi në zyrën e tij në Bergamo, në zonat e rezervuara për të Coldiretti. Me faktin, e saj jo-fitimprurëse shoqatë "Trespassing", punuar këtu për vite me rradhë. Sot, në veçanti, është për të marrë kaq shumë njerëz, shumë emigrantë që vijnë për të zgjidhur problemet e tyre, për dokumente dhe për jetesë në përgjithësi. Për ndihmë ka Bora Tatarëve, një vajzë gjithnjë i qeshur, me besim, duke bërë punën e tij si asistent ju hap pas hapi. Në mesin e më i afërt i tyre nuk është Z. Fabio Carnevali, përfaqësues i Coldiretti Bergamo, i cili me entuziazëm më tha se si të këndshme për të punuar me shoqata e tyre, gjithmonë aktiv dhe miqësore me të gjithë, mori përsipër të përpunojë shpejt dhe bashkëpunëtorët praktikat aq të shumta të mira të emigrantëve. Ka një numër çështjesh për të cilat shoqata kërkon të sigurojë një zgjidhje, në fushën e kulturor dhe gjuhësor Ndërmjetësim, ndihmë ligjore, rinovimin dhe aplikimit për leje qëndrimi dhe shtetësinë, duke hyrë në një kontratë pune , ndihma për të migrantit në stacionin policor, orientimi në shërbimet shëndetësore, ligjore, psikologjike, duke punuar. Në fushën e shëndetësisë ", Trespassing" është një nga disa organizatat që ndihmon njerëzit me probleme shëndetësore për të fituar qasje në shërbimin shëndetësor italian, i vetmi në rajonin e Lombardisë që ndihmon fëmijët e sëmurë të kenë mundësinë e një transplantim me ndihmën rrjeti në mesin e shokët që nuk ka qenë në gjendje për të ndërtuar gjatë viteve. Që nga viti 2000 me kushtetutën e "Agimit" dhe më vonë, në 2014, me e sotme "Trespassing", Leda Meçe Kola është bërë një person i referuar Bergamo shumë - në mes të emigrantëve dhe jo - referencë. Dhe ’engjëlli i cili është kudo ku ka probleme, palodhshme sidomos nëse flasim për bashkatdhetarët e tij. 2500 Ben shqiptarët i referohen punës së tij, ata kanë kaluar dhe të shkojnë në zyrën e tij për të marrë pjesë në ata që e praktikojnë, që të falënderoj. Në të gjithë e saj të besimit, madje edhe ata që mund të dinë se kush ka të bëjë me një praktikë të vështirë, si ne e shohim rënien e moshuar nga makina e tij dhe të vijnë në zyrën çdo herë ajo është e hapur. Edhe pse ai e di se nuk është e mundur për të përfunduar ndonjë gjë, ajo gjithmonë besonte në Leda, gruaja e zgjidhjeve. Pra, kjo është Leda, gjithmonë e qeshur dhe fjalët e palodhshme, të qetë dhe pak. Një grua që kurrë nuk flet për veten e tij, por ajo që ai e bën, rrethuar nga stafi i saj. Duke arritur në vitin 1991 me landings e para të shqiptarëve në brigjet italiane, së bashku me familjen e tij menjëherë u përpoq për t’u integruar në shoqërinë italiane duke mësuar gjuhën dhe duke ndjekur kurse për ndërmjetësim gjuhësor dhe kulturor, të mësuarit rregullat në mënyrë që më në fund të krijojë atë që ai ëndërronte, një "shoqata shqiptare e quajtur" Dawn "për pikërisht me idenë e krijimit të një vend takimi për bashkatdhetarët e tjerë, që të përbashkët me problemet e emigracionit. Kështu që ai filloi duke i dhënë mbështetje ligjore, krijimin e lidhjeve ndërmjet institucioneve publike dhe private në mënyrë që të çojë në një punë më të mirë në mënyrë të ndryshueshme dhe të vështirë, me sakrifica dhe pasion për vullnetarizmin. Sot Leda është një nga pak gratë në emigrantët Bergamo mbështetje, gratë dhe burrat në burgjet Lombard me "Burgun" të projektit dhe kjo i jep mbështetje për fëmijët dhe të afërmit në vështirësi duke u përpjekur për të gjetur për ta një mënyrë më të lehtë të mundshme për të marrë nga një situatë të tillë të vështirë të tyre. Ajo gjithashtu i referohet shumë nga bashkatdhetarët e tij, duke shkuar për herë të parë në Itali nga Shqipëria. "Hugging përsëri vajza ime ishte 14, pas largimit katër vjet para se të nisej, dhe e shohin atë të marrë këtu është i pavlefshëm. Leda e ka realizuar këtë ëndërr për mua , "tha ai preku një njeri 50 vjeçar. Unë u takua e saj për herë të parë në një eveniment të organizuar nga Konsullata Shqiptare në Milano. Ai dëgjoi të gjithë me kujdes, dhe pastaj të paraqesë shoqata e tij. Ajo palodhur drejtor dhe gishtin e çdo aktiviteti për emigrantët. Një stuhi, një shqiptar i cili kurrë nuk ka harruar origjinën e tij dhe se, para pasqyrës, nuk e sheh veten e saj, por të tjerët, duke identifikuar me ta. Një grua e madhe me sy dhe zemër të mbushur me gëzim për qëllimet e të tjerëve, të cilat ndjekin shembullin qeshur.

Marsela Koci

Tags:

Lascia un commento<<Pagina Precedente | Stampa | Torna Su


Meteo


News by ADNkronos


Politica by ADNkronos


Salute by ADNkronos


App